IFS - HACCP

IFS


Kwaliteit is een belangrijk begrip bij Neptunus.
Voor Neptunus is niet enkel de wettelijke verplichting de drijfveer om een HACCP kwaliteitssysteem op te maken en te implementeren.
Neptunus legt de lat zeer hoog en heeft een IFS (International Food Standaard) kwaliteitssysteem geïmplementeerd..
Binnen IFS wordt gewerkt met een viertal zogenaamde "knock-out-criteria". Wanneer er niet wordt voldaan aan één van deze criteria, wordt het bedrijf niet gecertificeerd.
Deze criteria zijn: beheersing van kritische beheerspunten; betrokkenheid van het management en medewerkers; traceerbaarheid van producten, grondstoffen en verpakkingsmaterialen;
uitvoering van corrigerende maatregelen. Het systeem werd voor het eerst IFS gecertificeerd in maart 2015 op de nieuwe site.

HACCP

Het goed uitgewerkte HACCP - plan is een belangrijke meerwaarde voor ons bedrijf. Het HACCP/IFS systeem is een preventief en gestructureerd kwaliteitsbeheersysteem dat gericht is op de borging van een veilig eindproduct.
Het concept is een systematische benadering die leidt tot het opsporen, vastleggen en controleren van gevaren en wil aanzetten tot een algemene Goede Manier van Produceren (GMP). Door via de vastgelegde Goede Manier van Produceren (GMP), de veiligheid en de kwaliteit van onze producten over de gehele productielijn te beïnvloeden ,te controleren en door rechtstreeks de aandacht toe te spitsen op de kritische controlepunten (= CCP’s), kan aangetoond worden dat de productieomstandigheden onder controle zijn en dat veilige producten verwerkt en verpakt worden.
Van zodra er iets fout loopt, kan snel en efficiënt ingegrepen worden, waardoor vermeden wordt dat grote partijen worden afgekeurd en dat de volksgezondheid in gevaar komt.
Door de implementatie van het HACCP-IFS systeem wordt anderzijds ook het vertrouwen in onze producten bestendigd. Deze bestendiging versterkt de relatie met onze klant, de consument.  Aan de relatie met onze klanten wordt veel aandacht besteed. Enerzijds willen we op een flexibele wijze inspelen op de wensen van onze klanten, anderzijds wordt continu getracht de (on)tevredenheid van de klant af te toetsen en bij te sturen waar nodig. Ons IFS/HACCP kwaliteitssysteem ondersteunt daarbij. Op deze wijze willen we een optimale klantenrelatie opbouwen en onderhouden.